Žigovi

  • PDF

Naš advokatski tim radi sa klijentima na sljedećim aspektima u oblasti patentne zaštite:intellec-prope-la

Rešerš žigovne baze, kako bi se utvrdile aktuelne prijave i registracije žigova, te izvršila procjena da li se može podnijeti prijava žiga.

Priprema i podnošenje prijave žiga.

Zastupanje tijekom procesa prigovora i privremenog odbijanja, pred Institutom za intelektualno vlasništvo BiH, kao i u parničnom postupku pred sudovima BiH.

Održavanje i obnavljanje prava na žig.

Ostale usluge u oblasti žigovne zaštite, u dogovoru sa klijentom.

POTREBNI DOKUMENTI

Punomoć (download); nije potrebna notarska ovjera;

Za figurativni žig, potrebno je priložiti i 2 crno-bijele fotografije (max 8x8 cm); ako je figurativni žig u boji, potrebno je priložiti 2 fotografije u boji i 2 crno-bijele fotografije (8x8 cm);

Spisak roba i usluga, u skladu sa Ničanskom klasifikacijom 9-to izdanje (Klase 1-45)

Ovjerene kopije prioritetnih prijava, ako postoje;

PRAVNA OSNOVA

Zakon o žigu BiH (Službeni glasnik br. 53/10) se primjenjuje od 1. januara, 2011.

NAPOMENA: Na našoj web stranici, pod Preuzimanja, možete pronaći bosansku i englesku verziju Zakona.

ČLANSTVO BiH U MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Sve potrebne konvencije možete pronaći na bosanskom i engleskom jeziku, pod Preuzimanja:

Pariska konvencija o zaštiti industrijskog vlasništva (1883, 1900, 1911, 1925, 1934, 1958, 1967, 1979.)

Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova (1891, 1911, 1934, 1957, 1967, 1979.)

Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova (1989, 2006, 2007.)

Ničanski sporazum o Međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga, u svrhu registracije žigova (1989, 2006, 2007.)

Bečki sporazum o ustanovljenju međunarodne klasifikacije figurativnih elemenata žigova (1973, 1985.)

DODATNE INFORMACIJE

Moguće je zaštiti: verbalni žig, figurativni žig, 3D žig i slične kombinacije oznaka, uslužne žigove.

Obavezna upotreba registrovanog žiga: Neupotreba registrovanog žiga u periodu od 5 godina od dana objavljaivanja ili posljednjeg dana upotrebe žiga, može dovesti do poništavanja žiga.

Trajanje: Po plaćanju troškova za trajanje žiga, isti vrijedi 10 godina od dana podnošenja prijave. Trajanje tog žiga se može produžiti za dodatnih 10 godina. Troškovi produženja važenja žiga se plaćaju tijekom posljednje godine trajanja prethodnog perioda od 10 godina, te nakon 6 mjeseci od isteka važenja žiga sa dodatnim troškovima koji su uvećani za 50% od ukupne sume uobičajenih troškova.

Prigovor: može se podnijeti protiv objavljene prijave žiga, u roku od 3 mjeseca od dana objavljivanja

PATENTS   I   TRADEMARKS   I   DESIGNS     I   COPYRIGHT  

DOMAIN NAMES     I     LICENSING     I     LITIGATION     I     ANTI - COUNTERFEITING